Pocetna Mapa weba Kontakt

Akcija!

vrijeme do istekadana          sati         min           sek

Katalog


Preuzmite kompletni katalog ABK proizvoda u PDF formatu.

Radno vrijeme ureda


PON - PET: 06:00-15:00

Prodajna područja: Splitsko-dalmatinska, dubrovačko-neretvanska županija


Ana Matas referent prodaje:
Goran Jugović

email: goran.jugovic@abk.hr

gsm.: 098/980 53 57

Prodajno područje: Šibensko-kninska županije, Zadarska županije, Primorsko-goranska županije, Ličko-senjska županije


Elvis Ćoko referent prodaje:
Marko Fantina, dipl.ing.

email: marko.fantina@abk.hr

gsm.: 098/285 056

Centrala/Prodaja


Marko Ljubić

email: marko.ljubic@abk.hr

gsm.: 099/219 6809
tel.: 023/662 729
fax.: 023/662 722

Centrala/Prodaja


Anita Privara

email: anita.privara@abk.hr

gsm.: 091/601 08 42
tel.: 023/662 721
fax.: 023/662 722

Centrala/Prodaja


Ana Čeko

email: ana.ceko@abk.hr

gsm.: 098/418 033
tel.: 023/662 720
fax.: 023/662 722

Opći uvjeti prodaje i isporuke

1. Općenito:
 1. Trgovačko društvo Asphalt & Beton – Knafl d.o.o. Zapužane 102, Benkovac (u daljnjem tekstu: ABK) utvrdilo je uvjete i načine prodaje i isporuke proizvoda ABK kupcima proizvoda iz asortimana ABK
 2. Opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Uvjeti), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) koje sklapa sa svojim kupcima prilikom obavljanja svoje djelatnosti.
 3. U slučaju da odredbe pojedinačnog Ugovora odstupaju od odredbi ovih Općih uvjeta prodaje, odredbe ugovora imati će prednost u primjeni.
 4. Temeljem ovih Uvjeta ABK nastupa kao proizvodač i prodavatelj betonske galanterije (u daljnjem tekstu: Roba).
 5. Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka ona osoba čiju je narudžbu ABK prihvatio.
 6. Za pravovaljanost usmenih dogovora prije ili prilikom sklapanja ugovora potrebna je suglasnost ABK u obliku pismene potvrde.
 7. Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sve buduće isporuke naručitelju

2. Ponuda i sklapanje Ugovora:
 1. Ponude su neobvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Njihova valjanost je naznačena u ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove dostave/preuzimanja i ostale uvjete.
 2. Narudžba Robe se vrši isključivo putem narudžbenice pisanim putem
 3. Predmet prodaje i isporuke Robe koju bi ABK trebao izvršiti, bit će usmeno ili pismeno definiran prihvatom i/iIi potvrdom narudžbe robe kupca.
 4. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je ABK prihvatio i potvrdio narudžbu kupca.
 5. ABK zadržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljnih razloga, o čemu najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka narudžbe treba izvijestiti kupca.
 6. Sve prodaje i isporuke Robe vršiti če se prema ovim Uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s odredenim kupcem.
 7. Ako kupac u roku od dva tjedna nakon primitka naše ponude ne prihvati istu, ABK ima pravo na opoziv ponude.

3. Cijena:
 1. Obračun se vrši na temelju važećeg cjenika u trenutku isporuke uvećano za PDV.
 2. Cijena Robe se obračunava prema cjeniku važećem na dan davanja obvezujuće ponude, odnosno prihvata narudžbe kupca od strane ABK.
 3. U veleprodajnom cjeniku cijene su navedene bez PDV-a.
 4. Sve cijene u veleprodajnom cjeniku ukoliko nije drugačije ugovoreno, su izražene fco skladište ABK, utovareno.
 5. Kupcu će se obračunati isključivo stvarno isporučene količine Robe temeljem potpisane otpremnice.
 6. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu prema veleprodajnom cjeniku
 7. Kod izvoza robe, cijene izražene u stranoj valuti biti će obračunate u kune u skladu sa srednjim tečajem HNB-a

4. Rokovi isporuke i isporuka Robe:
 1. Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.
 2. Uobičajeni rokovi isporuke Robe su 30 radnih dana ukoliko Robe nema na skladištu; ukoliko je Roba na skladištu uobičajeni rok isporuke je do 5 radnih dana.
 3. Ukoliko je kupac prije preuzimanja Robe iz bilo kojeg razloga odustane od Ugovora, dužan je tvrtci ABK naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene Robe.
 4. Isporukom Robe obveza ABK smatra se izvršenom.

5. Uvjeti plaćanja:
 1. Uvjeti plaćanja dogovoreni su Ugovorom uz definirana sredstva osiguranja plaćanja. Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor, plaćanje se vrši na temelju predračuna. Za zakašnjela plaćanja obračunavat će se zakonska zatezna kamata.

6. Pravo vlasništva:
 1. Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu ABK. Ukoliko ABK zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.
 2. Ukoliko povrat Robe više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), iIi ukoliko se predmetna Roba vrati prekomjerno oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat Robe u obvezi platiti tvrtci ABK i ugovornu kaznu u iznosu od 25% (dvadesetpet posto) od ukupne vrijednosti isporučene Robe.

7. Ispitivanje kvalitete, zaštita okoliša, jamstva i garancije:
 1. ABK jamči za uobičajenu kvalitetu svojih proizvoda.
 2. Uz stručni nadzor i podršku Instituta Građevinarstva Hrvatske (IGH), kontinuirano se na visokoj razini prati i održava kvaliteta proizvoda.
 3. ABK s posebnom brigom vodi računa o zaštiti okoliša i ekologiji kao o neizostavnom elementu življenja današnjice.
 4. Na zahtjev kupca, ABK će kupcu dostaviti sve potrebne pisane certificate kojima IGH potvrđuje kvalitetu proizvoda ABK u skladu sa hrvatskim propisima i standardima.

8. Prigovori kupca:
 1. Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u otpremnici, da li odgovaraju stvarnoj isporuci. Kupac je dužan u roku od 2 dana od dana isporuke Robe, dostaviti tvrtci ABK pisani prigovor za sve vidljive nedostake Robe
 2. Kupac je dužan u roku 15 dana od dana isporuke robe obavijestiti ABK za sve skrivene nedostatke.
 3. Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
 4. Neznatne razlike u boji istovrsnih proizvoda betonske galanterije, te sitne razlike u strukturi, kao i Vapnene mrlje nisu predmetom reklamacije. Razlike u nijansama boja između pojedenih formata jedne proizvodnje serije uvjetovani su tehnološkim procesom I naglašavaju prirodan karakter oploćnika. Kada se na betonskim proizvodima ponekad stvaraju svijetle mrlje ili siva koprena radi se o tzv. Izbijanju vapna. Ono se tehnički ne može izbjeći I stoga nije predmet reklamacije. Tijekom vremena to će izbijanje pod utjecajem vremenskih prilika nestati, budući da se radi o prirodnom fizičkom procesu. U posebno tvrdokornim slučajevima preporučamo čišćenje.
 5. Povezani opločnici, ploče, i sl. koji su postavljeni vrlo usko ili im gornji sloj nije dovoljno otporan, izloženi su trošenju, posebno njihovi rubni dijelovi. Čak niti rubovi najkvalitetnijih betona ne mogu odolijevati trošenju I pucanju. To se ne događa zbog nedostatka u proizvodu već zbog nedostatka u gornjem pokrovnom dijelu I često zbog načina polaganja.
 6. Roba za koju kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojena, ne ugrađena, te će ABK i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje Robe kao i istu fotografirati.
 7. Reklamiranu robu kupac ne smije staviti u daljnju prodaju sve dok ABK ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste.

9. Povrat Robe:
 1. ABK će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.
 2. Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je ABK pismeno obavješten o tome te ako je roba neoštećena i original zapakiranana na paletama spremna za otpremu.
 3. Roba vraćena od kupca koja nije uredno zapakirana na paletama neće biti preuzeta. U svakom slučaju kupac prilikom povrata robe mora imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnicu) na kojoj su prikazani proizvodi s količinama.

10. Završne odredbe:
 1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene iIi tumačenja pojedinih odredbi ovih Općih Uvjeta prodaje i isporuke, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zadru.
 2. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se 0d 01.01.2013. godine.
U Benkovcu, 31.12.2012. ABK

Vaš dom i ABK, neraskidiv spoj!